Journal of Yasar University

Örgüt İçi İletişimde İş Tatmini Etkileyen Boyutların Analizi: Çok Uluslu ve Ulusal Ölçekli Örgütler Üzerinden Karşılaştırmalı Değerlendirme

Nisan, 2015

Bu çalışma çok uluslu ve ulusal örgütlerde örgüt içi iletişim ve iş tatmini ilişkisini saptamayı ve bu ilişkideki boyutları karşılaştırılmayı amaçlamıştır. Buradan hareketle, ulusal ve uluslararası iki örgütte, çalışanların iç iletişimine yönelik algıları ve bu algıların iş tatminine etkisi bir alan araştırması ile değerlendirilmiştir. Çalışma, örgüt içi iletişimin hangi boyutlarda iş tatminine etki ettiğini ortaya koymayı ve örgütün insan kaynakları politikalarının hedeflerini hangi esaslara göre oluşturacakları sorusuna ışık tutmayı hedeflemektedir. Araştırma sonuçlarına örgüt içi iletişim tüm boyutları ile, hem çok uluslu örgütlerin hem de ulusal örgütlerin çalışanlarının iş tatminine etki etmektedir. Aynı zamanda çok uluslu örgütlerde çalışanların iş tatmininin ulusal örgütlerde çalışanlara göre düşük olduğu gözlenmiştir.

PDF İndir